Showroom geopend op telefonische afspraak op nummer 06-20578904 (na 18.00 uur) of stuur een  mail naar info@pino-s.nl

Hoofdmenu

Webshop
Informatie: Uw browser accepteerd geen cookies. Om producten toe te voegen aan uw winkelwagentje dient uw browser cookies te accepteren.

Algemene voorwaarden Pino's voor levering aan Consument

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten welke via de webwinkel van Pino’s worden gesloten, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen consument en Pino’s middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Pino’s heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.

 

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en betaling

2.1 Alle aanbiedingen op www.pino-s.nl zijn vrijblijvend. Pino’s behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst tussen Pino’s en consument komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling heeft geplaatst middels het zenden van een e-mail naar info@pino-s.nl, met daarin vermeld het (de) gewenste product(en) en de correcte adresgegevens van consument.


2.3 Nadat Pino’s de bestelling van de consument heeft ontvangen zal Pino’s consument via een e-mail een ontvangstbevestiging sturen met daarin vermeld de kosten van het (de) bestelde product(en), verzendkosten en het totaal over te maken bedrag op een nader te noemen rekeningnummer.

2.4 Alvorens tot verzending van het bestelde over te gaan, dient Pino’s het totaal verschuldigde bedrag ontvangen te hebben.

2.5 Pino’s blijft eigenaar van het (de) te leveren product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2.6 Bij niet nakoming door consument van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Pino’s gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

2.7 Alle opgaven door Pino’s van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Pino’s kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

2.8 De administratie van Pino’s geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan Pino’s verstrekte opdracht en gedane betalingen en van door Pino’s verrichte leveringen. Pino’s erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief verzendkosten.

3.2 Voor elke bestelling in Nederland worden de verzendtarieven van TPG Post gehanteerd. Wijzigingen in deze tarievenwijzer zullen worden doorgevoerd en -belast aan consument.

 

4. Persoonsgegevens

4.1 Pino’s zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Pino’s beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is bij Pino’s het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.


4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt zijn, zijn alle gegevens die consument aan Pino’s heeft doorgegeven.

4.3 Indien consument geen prijs stelt op het door Pino’s doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit via e-mail aan Pino’s laten weten. Pino’s zal deze verwerking van persoonsgegevens van consument dan onmiddellijk doen stopzetten.

 

5. Leveringen/verzendtermijnen

5.1 Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij met Pino’s anders is overeengekomen.

5.2 De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen nadat de verschuldigde betaling van consument door Pino’s ontvangen is. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.3 De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan.

 

6. Schade/aansprakelijkheid

6.1 Pino’s is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, daar deze schade ontstaan kan zijn door de verzending van het product en Pino’s deze verzending uit handen geeft aan TPG Post.

 

7. Klachten

7.1 Indien consument een klacht heeft omtrent het geleverde, zal er in nader overleg met consument naar een passende oplossing gezocht worden.

7.2 Pino’s behoudt het recht om eventueel geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Pino’s of de leverancier van het product) is beschadigd.

 

8. Correspondentie

8.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met Pino’s, Ambrosiushof 23  5254 HA te Haarsteeg, e-mail: info@pino-s.nl.

 

9. Toepasselijk recht en geschillenregeling

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter in het arrondissement van Pino’s.

Kamer van Koophandel: 17186524 te Eindhoven

 

Zoek

Winkelwagen


Uw mandje is momenteel leeg.


Paypal Secure Payments